ประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา กับ การยื่นแบบที่ถูกต้อง

ประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา กับ การยื่นแบบที่ถูกต้อง

ก่อนอื่นคุณต้องทราบก่อนว่า  คุณมีเงินได้ประเภทใด  เพราะทั้งภ.ง.ด. 90 และ 91 ต่างก็เป็นภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาเหมือนกัน ซึ่งมีหลายท่านเข้าใจผิดว่า  หากมีรายได้ไม่ถึงไม่จำเป็นต้องยื่นแบบฯ เพื่อเสียภาษี ? เรามาดูกันก่อนเลย ว่ามีเงินได้เท่าไหร่  จะต้องยื่นแบบฯ ต่อกรมสรรพากร

กรณีมีเงินเดือนอย่างเดียว :

คนโสด มีเงินได้ตั้งแต่ 120,000 บาท,

สมรส  มีเงินได้ตั้งแต่ 220,000 บาท

และหากมีเงินได้ประเภทอื่น

คนโสด มีเงินได้ตั้งแต่ 60,000 บาท

สมรส มีเงินได้ตั้งแต่ 120,000 บาท

ต้องยื่นแบบฯ  เพื่อเสียภาษี

ประเภทของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 มี 8 ประเภท สรุปแบบคร่าวๆ ดังนี้

40 (1) เงินได้เนื่องจากการการจ้างแรงงาน ดังนี้

ก.เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำนาญ บำเหน็จ

ข.เงินค่าบ้านที่นายจ้างจ่ายให้

ค.เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า

ง.เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ

จ.เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆบรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน

40(2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่ หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับจ้างทำงาน หรือผู้รับเหมาเฉพาะค่าแรง

40(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์อื่น ๆ

40 (4) ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือเงินได้อื่นอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

40(5) เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก

ก.การให้เช่าทรัพย์สิน

ข.การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน

ค.การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน ซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงิน หรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว

40(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ หรือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม

40(7)เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ  รับเหมาทั้งค่าของและค่าแรง

40(8) เงินได้จากการประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาฯ  เงินได้ของ ดารา นักแสดง รวมถึงเงินได้ที่นอกจาก 40(1)-(7)

แบบ ภ.ง.ด. สำหรับบุคคลธรรมดา จะมีอยู่ 4 แบบ คือ

ภ.ง.ด. 90 สำหรับผู้มีเงินได้ทุกประเภท

ภ.ง.ด. 91 สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่ 1 หรือ ม. 40 (1) อย่างเดียว หรือเงินได้ของมนุษย์เงินเดือน

ภ.ง.ด. 93 สำหรับการขอชำระภาษีล่วงหน้า

ภ.ง.ด. 94 สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่ 5, 6, 7 และ 8  ต้องยื่นเงินได้ครึ่งปี กรณีคนโสดมีเงินได้เกิน 60,000 บาท กรณีสมรสมีเงินได้เกิน 120,000 บาท

สรุปเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น

สำหรับคนที่ทำงานมีเงินได้เป็นเงินเดือน หรือรับเงินค่าจ้างในฐานะลูกจ้างเพียงอย่างเดียวก็จะใช้แบบ ภ.ง.ด. 91

แต่หากเมื่อใดก็ตามที่มีเงินได้ทางอื่นเพิ่ม เช่น เงินปันผลจากกองทุน หรือหุ้น เงินได้จากค่าเช่า  กรณีนี้ให้ใช้แบบ ภ.ง.ด. 90  เพราะถือว่ามีเงินได้ประเภทอื่น นอกจากประเภทที่ 1

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart