ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาล

ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาล

สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2564 สำหรับผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส.9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th และทำรายการผ่าน Applications SSO Connect ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้การเลือกสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น แนะนำให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลโดยคำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือก จะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือเป็นเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว ผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ ณ สถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้ กรณีคนต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนต้องแสดงบัตรประจำตัว ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประกันสังคม และหนังสือเดินทาง (Passport) ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506/ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง ทั่วประเทศ และเครื่อง Smart kiosk ของกระทรวงมหาดไทย สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาล

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/society/2024697

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart