ประกันสังคมเพิ่มค่าทำศพ สูงสุด 5 หมื่น

ประกันสังคมเพิ่มค่าทำศพ สูงสุด 5 หมื่น

 

ประกันสังคมเพิ่มค่าทำศพ สูงสุด 5 หมื่น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ขณะนี้ พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตรา การจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิ์ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2564 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป

ใจความสำคัญ คือ การแก้ไขเพิ่มอัตราเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีตาย ในการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ดังนี้

  1. เพิ่มค่าทำศพ กรณีจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 1 และ 2 เดือนละ 70 บาท หรือเดือนละ 100 บาท ในอัตราใหม่ 25,000 บาท จากเดิม 20,000 บาท ให้บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพ หรือสามีภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่า เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน
  2. เพิ่มเงินสงเคราะห์ เป็นอัตราใหม่ 8,000 บาท จากเดิม 3,000 บาท เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตาย โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ถ้าไม่ได้ทำหนังสือไว้ให้นำมาเฉลี่ยให้แก่สามีภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน ในจำนวนที่เท่ากัน
  3. เพิ่มค่าทำศพ กรณีจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 3 เดือนละ 300 บาท ในอัตราใหม่ 50,000 บาท จากเดิม 40,000 บาท ต่อเมื่อภายในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

“การแก้ไขเพิ่มเติมอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ได้รับเงินค่าทำศพ และเงินสงเคราะห์ในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จูงใจให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้รับ ความคุ้มครองจาก สปส.ให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น”

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ประกันสังคมเพิ่มค่าทำศพ สูงสุด 5 หมื่น

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/csr-hr/news-614139

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart