ประกันสังคมมาตรา 33 กับ 39 ต่างกันอย่างไร

ประกันสังคมมาตรา 33 กับ 39 ต่างกันอย่างไร

ประกันสังคมมาตรา 33

เป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปเป็นลูกจ้าง โดยอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี

โดยอัตราเงินสมทบที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของลูกจ้าง 5% และนายจ้าง 5% ซึ่งคิดจากค่าจ้าง 1,650 – 15,000 บาท (ยึดตามยอดที่จ่ายจริง หากต่ำกว่า 1,650 บาท ให้คิดที่ 1,650 บาท แต่หากเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท ก็จะคิดที่ 15,000 บาทเท่านั้น) แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 อัตราสมทบของเดือนก.ย.-พ.ย. 63 จะลดลงเหลือฝ่ายละ 2% เท่านั้น

ประกันสังคมมาตรา 39

 คือ บุคคลที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนในมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออก แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ จึงสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมในมาตรา 39 แทน โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน และต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ เงินสมทบที่จะต้องนำส่งคือเดือนละ 432 บาท (คิดจากฐานเงินเดือน 4,800 บาท*9%) แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 อัตราสมทบของเดือนก.ย.-พ.ย. 63 จะลดลงเหลือเดือนละ 96 บาท เท่านั้น

ในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันทั้งสองแบบนี้จะได้รับเรียกว่าเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็น

  1. กรณีเจ็บป่วย
  2. คลอดบุตร
  3. สงเคราะห์บุตร
  4. ทุพพลภาพ
  5. เสียชีวิต
  6. ชราภาพ

ยกเว้นแต่กรณีที่ 7.ว่างงาน ที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับ

แต่เงินที่จะได้รับในส่วนของมาตรา 33 และ 39 สำหรับกรณีที่ต้องใช้ฐานเงินเดือนมาคำนวณ เช่น กรณีเสียชีวิต หรือชราภาพ หากเป็นมาตรา 33 จะดูที่ฐานเงินเดือนที่จ่ายจริงคือขั้นต่ำที่ 1,650 บาทและสูงสุดที่ 15,000 บาท ในขณะที่มาตรา 39 จะมีฐานเงินเดือนเดียวที่ 4,800 บาท

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ประกันสังคมมาตรา 33 กับ 39 ต่างกันอย่างไร

อ้างอิง : https://www.facebook.com/actaxweknow

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart