ปฏิทินภาษีอากรเดือนกุมภาพันธ์

ปฏิทินภาษีอากรเดือนกุมภาพันธ์

01 กุมภาพันธ์

กำหนดยื่นแบบ

กำหนดยื่นแบบภายในสิ้นเดือนมกราคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์

ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 2ก, ภ.ง.ด. 3ก)

08 กุมภาพันธ์

กำหนดยื่นแบบ

  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

15 กุมภาพันธ์

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

15 กุมภาพันธ์

กำหนดยื่นแบบ

  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
  • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

28 กุมภาพันธ์

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

  • กำหนดยื่นแบบภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 1 มีนาคม ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30)

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ปฏิทินภาษีอากรเดือนกุมภาพันธ์

อ้างอิง : https://www.rd.go.th/62348.html

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart