บิลเงินสดเอามาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้หรือไม่

บิลเงินสดเอามาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้หรือไม่

บิลเงินสดเอามาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้หรือไม่

เวลาไปซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าเล็กๆ หรือร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง เมื่อเราจ่ายเงินซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าเหล่านั้น ทางร้านจะออกเอกสาร “บิลเงินสด” บางครั้งอาจจะมีการแนบนามบัตรร้านค้า หรือไม่ก็ใช้วิธีการประทับตรายางที่มีชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของร้านค้า

เอกสารหลักฐานที่ทางสรรพากรให้การยอมรับ สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ควรจะมีลักษณะดังนี้

– ชื่อ และที่อยู่ของผู้ขาย

– ชื่อ และที่อยู่ของผู้ซื้อ

– หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ หมายเลขประจำตัวประชาชน

– รายละเอียดสินค้าหรือบริการ และจำนวนเงิน

– เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเอกสารบิลเงินสดจะไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนตามลักษณะข้างต้น ทำให้ไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามทางสรรพากรก็ช่วยออกเป็นแนวทางการปฏิบัติกรณีที่ผู้ขายออกเอกสารบิลเงินสด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนี้

– จัดทำเอกสารใบรับเงิน ซึ่งจะต้องมีการระบุชื่อผู้รับเงิน ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีที่จ่ายเงิน รายละเอียดสินค้าหรือบริการ จำนวนเงิน และลายเซ็นผุู้รับเงิน

– กรณีเป็นบุคคลธรรมดาควรแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง

– ควรใช้วิธีการโอนเงินให้กับผู้ขาย กรณีที่มียอดค่าใช้จ่ายสูง พร้อมเอกสาร Payslip หรือหลักฐานการจ่ายชำระเงิน

– กรณีเป็นค่าบริการ จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมออกใบรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้ผู้ถูกหัก และนำเงินภาษีที่หักไว้นำส่งกรมสรรพากร

 

อ้างอิง : https://www.asiasmartconsulting.co.th/บิลเงินสดเอามาเป็นค่าใ/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart