บริษัทร้าง ห้างหุ้นส่วนร้าง

บริษัทร้าง ห้างหุ้นส่วนร้าง

บริษัทร้าง ห้างหุ้นส่วนร้าง คือ นิติบุคคลที่ฝ่าฝืนไม่ส่งงบการเงิน นาน 3 ปีต่อเนื่อง ทำให้หมดสิทธิ์ดำเนินกิจการ ส่งผลให้นิติบุคคลสิ้นสภาพตามกฎหมาย

สาเหตุของ บริษัทร้าง ห้างหุ้นส่วนร้าง คือ

นิติบุคคลจำนวนไม่น้อยที่จดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินกิจการแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ เป็นเหตุให้ต้องเลิกกิจการ จึงไม่นำส่งงบการเงิน หรือบางราย ไม่มีที่ตั้งสำนักงานตามที่ยื่นขอจดทะเบียน หรือบางรายจดทะเบียนเลิกกิจการแต่ไม่ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีตามกฎหมาย ส่งผลให้ชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ยังมีสถานภาพคงอยู่ในระบบฐานข้อมูลของกรมฯ โดยข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และประชาชน หรือผู้ร่วมค้า ร่วมลงทุน อาจเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความเสียหายจากการทุจริตหลอกลวงสภาพอันแท้จริง นอกจากนี้ยังรวมไปถึง ห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่จดทะเบียนเลิกแล้ว แต่ไม่ยื่นรายงานการชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายใน 3 ปี นับแต่วันรับจดทะเบียนเลิกโดยนายทะเบียนมีอำนาจดำเนินการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าข่ายตามข้อสันนิษฐานข้างต้น โดยอาศัยอำนาจตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้เป็น “บริษัทร้าง”

อ้างอิง : https://www.beeaccountant.com/unoccupied-company/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart