บริษัทนิติบุคคลต้องทำอะไรบ้าง ในแต่ละเดือน

บริษัทนิติบุคคลต้องทำอะไรบ้าง ในแต่ละเดือน

แต่ละเดือน บริษัทนิติบุคคลต้องทำอะไรบ้าง

บันทึกบัญชี

กฎหมายบอกว่าบัญชีรายวันต้องบันทึกรายการภายใน 15 วันนับจากวันที่รายการนั้นเกิดรายการ โดยเมื่อเป็นนิติบุคคลจะต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เมื่อนิติบุคคลจ่ายค่าบริการจะต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งสรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (ถ้าไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ก็ไม่ต้องยื่น)

ภงด. 1 : เงินเดือน ค่าจ้าง (พนักงานประจำ)

ภงด. 3 : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรมดาที่ไม่ใช่พนักงานประจำ

ภงด. 53 : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล

ภงด. 54 : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคลต่างประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือนแม้ไม่มีรายการค้าใดเกิดขึ้นก็ตาม ยื่นด้วยแบบ ภพ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

กรณีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น รายได้ดอกเบี้ย ยื่นด้วยแบบ ภพ.40 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ประกันสังคม

นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนนายจ้าง และมีพนักงานประจำ จะต้องนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ด้วยแบบ สปส.1-10 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โดยอัตราภาษีจะคำนวณตามประเภทการใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ปีละ 0.01% ไปจนถึงปีละ 3% ของมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุก ๆ ปี

*แต่ในปี 2563 นี้ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มบังคับใช้ รัฐบาลจึงเลื่อนการเสียภาษีออกไปถคงเดือนสิงหาคม และสถานการณ์โควิด-19 คณุรัฐมนตรีลดภาษีลง 90%

ภาษีป้าย

ป้ายที่ใช้เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า จะต้องเสียภาษีป้ายยื่นด้วยแบบ ภป.2 ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

ภาษีกลางปี

นิติบุคคลยื่นภาษีกลางปีจากประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี และจากกำไรสุทธิสำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (นิติบุคคลที่เปิดกิจการปีแลกไม่ต้องยื่นภาษีกลางปี) ด้วยแบบ ภงด.51 ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน

ภาษีประจำปี

นิติบุคคลเสียภาษีสิ้นปีจากำไรสุทธิ ด้วยแบบ ภงด.50 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

นำส่งงบการเงิน

บริษัทจะต้องนำส่งงบการเงินที่มีผู้สอบบัญชีเซ็นรับรอง ให้กับกรมพัฒน์ธุรกิจการค้า ภายใน 5 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/เปิดบริษัทมีภาระจะต้อง/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart