บริษัทจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook Google เอามาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้มั้ย

บริษัทจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook Google เอามาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้มั้ย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าโฆษณาที่จ้ายให้ FB และ Google เกี่ยวข้องกับกิจการ ดังนั้นค่าใช้จ่ายนี้สามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินได้ดังกล่าวถือเป็นเงินได้ 40(8) เมื่อนิติบุคคลจ่ายค่าบริการ ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การให้บริการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการให้บริการต่างประเทศ และได้มีการใช้การในประเทศไทย ดังนั้นบริษัทผู้จ่ายเงินมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแบบ ภ.พ.36 ในอัตราร้อยละ 7

สรุป

  1. ค่าโฆษณา FB และ Google เอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้
  2. ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
  3. อย่าลืมให้บัญชียื่น ภพ.36 และสามารถเอามาเป็นภาษีซื้อในเดือนถัดไปได้

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/บริษัทจ่ายค่าโฆษณาให้-facebook-g/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart