บริจาคอย่างไรไม่เสียภาษี

บริจาคอย่างไรไม่เสียภาษี

บริจาคอย่างไรไม่เสียภาษี
ปกติแล้วการบริจาคสินค้า เช่น อาหาร เสื้อผ้า ปากกา ยาสีฟัน กาแฟ เหล่านี้ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลที่ขายสินค้าและให้บริการการขาย ก็คือการจำหน่าย จ่าย โอนสินค้า ดังนั้นการบริจาคก็ถือเป็นการโอนอย่างหนึ่งที่ถือเป็นการขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หากไม่ได้เป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการในทางธุรกิจ ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การบริจาคเงินไม่ใช่สินค้า เพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกฏหมายกำหนดทางเลือกในการบริจาคสินค้ากรณีไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 กรณี
1.เมื่อบริจาคสินค้าแล้วจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อบริจาคแก่ สถานพยาบาล และสถานศึกษาของราชการ องค์กรหรือสถานสาธารณกุศลหรือสถานพยาบาลและสถานศึกษษอื่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
• ต้องมีเอกสารหลักฐานจากสถานศึกษาซึ่งพิสูจน์ได้ว่าได้บริจาคทรัพย์สินหรือสินค้าให้แก่สถานศึกษา เช่น หนังสือขอบคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ ใบอนุโมทนาบัตร
2.การบริจาคสินค้าแล้วไม่ต้องนำมูลค่าของสินค้าที่บริจาคมารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษี (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเสีย)
• การบริจาคทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนบริจาคให้แก่ส่วนราชการตามโครงการของราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ
• การบริจาคทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนบริจาคให่แก่ส่วนราชการตามโครงการมทางราชการ ได้แก่ สถานศึกษาของทางราชการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถานศึกษา ตามกฏหมายด้วยโรงเรียนเอกชน

อ้างอิง : บริจาคอย่างไร ไม่เสีย VAT | KKN Accounting รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, รับสอนบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart