นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เสียภาษีอย่างไร

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เสียภาษีอย่างไร

เป็นที่ทราบกันดีว่านิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งได้แก่

 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
 2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่เข้าเงื่อนไขบางประการ
 3. กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางค้า หรือกำไร
 4. กิจการร่วมค้า
 5. มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้
 6. นิติบุคคลที่อธิบดีอนุมัติ

ซึ่งโดยทั่วไปจะได้แก่ บริษัท หรือหจก. แล้วนิตติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรถือเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่

ตอบ ไม่ใช่

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543

**นิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรได้แก่

 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
 2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่เข้าเงื่อนไขบางประการ
 3. กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางค้า หรือกำไร
 4. กิจการน่วมค้า
 5. มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้
 6. นิติบุคคลที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติ

Q : แล้วนิติบุคคลประเภทนี้ต้องเสียภาษีหรือไม่

A : ไม่ต้องเสียภาษี สำหรับรายได้ที่เก็บจากเจ้าของที่ดินจัดสรรเพื่อการบริหาร

เมื่อมีการเรียกเก็บค่าบริหารส่วนกลางเจ้าของที่ดินจัดสรรมิต้องหัก ณ ที่จ่ายเนื่องจากไม่ถือว่ามีเงินได้ แต่เมื่อมีรายจ่ายค่าบริการ เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องหัก ณ ที่จ่ายด้วย โดยให้ยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากทางสรรพากรประจำพื้นที่ด้วยแบบ ล.ป.10.4 นอกจากนี้ ยังต้องมีการทำบัญชีและจัดทำรายงานของกิจการ งบดุล บัญชีรายรับรายจ่าย ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้วยื่นต่อกรมที่ดินในจังหวัด ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

อ้างอิง : https://www.facebook.com/permalink.php?id=350814152416032&story_fbid=887590038738438

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart