นิติบุคคลที่ให้บริการด้านการทำบัญชีหรือสอบบัญชีจะต้องรักษาสถานภาพอย่างไร?

นิติบุคคลที่ให้บริการด้านการทำบัญชีหรือสอบบัญชีจะต้องรักษาสถานภาพอย่างไร?

1.การต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล

นิติบุคคลต้องต่อทะเบียนนิติบุคคลทุก 3 ปีนับจากวันจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพ และให้ดำเนินการต่ออายุภายใน
3 เดือน ก่อนครบกำหนด 3 ปี โดยดำเนินการ ดังนี้
1.1 ดาวน์โหลดคำขอต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล (สวบช.5.2)
1.2 ชำระค่าดำเนินการต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 2,000 บาท

2.การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน เพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม

โดยดำเนินการต่อสภาวิชาชีพบัญชีภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีทุกปี ดังนี้
2.1 ดาวน์โหลดคำขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม(สวบช. 5.3)
พร้อมแนบหลักฐานและรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 เดือน
• สำเนาหลักประกัน
• สำเนางบการเงินของปีล่าสุด (ข้อมูลจากงบการเงินที่ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้วหรือ ข้อมูลคาดการณ์จากงบการเงินล่าสุดที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี)
• หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)
2.2 ชำระค่าดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม จำนวน 400 บาท

3.การแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล/การเลิกการให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทำบัญชี

นิติบุคคลต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหรือการเลิกการให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทำบัญชีต่อ
สภาวิชาชีพบัญชีภายใน
15 วันนับแต่วันที่ได้มีการแก้ไขข้อมูลหรือวันที่เลิกการให้บริการ (แล้วแต่กรณี) โดยดำเนินการดังนี้
3.1 ดาวน์โหลดบันทึกแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล (สวบช.5.1) พร้อมแนบหลักฐานและรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 เดือน
• สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าได้ยกเลิกการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือยกเลิกการให้บริการด้านการสอบบัญชี
หรือด้านการทำบัญชี(แล้วแต่กรณี)
• หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)
3.2 ชำระค่าดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อมูลนิติบุคคลจำนวน 500 บาท

4.การแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามในระหว่างรอบปีบัญชี

 1. โดยดำเนินการต่อสภาวิชาชีพบัญชีภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน
  4.1ดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม(สวบช. 5.4)
  พร้อมแนบหลักฐานและรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 1 เดือน
  • สำเนาหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม
  • หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)
  4.2 ชำระค่าดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามจำนวน 200 บาท

ทั้งนี้ท่านสมาชิกที่ให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทำบัญชีสามารถนำส่งเอกสารตามข้อ 1-4 ต่อสภาวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทาง
1 เคาน์เตอร์ ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชีชั้น 1 หรือ
2 ไปรษณีย์สภาวิชาชีพบัญชี (ส่วนทะเบียน) เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110 (สำหรับท่านที่เลือกช่องทางไปรษณีย์ต้องแนบหลักฐานการชำระเงินใบ pay in)

อ้างอิง :

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1808:corporate-account-auditing-status&catid=29&Itemid=180&lang=th

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart