นักบัญชีบริหารยุคใหม่กับการบริหารต้นทุน

นักบัญชีบริหารยุคใหม่กับการบริหารต้นทุน

ต้นทุนมีความสำคัญในการตัดสินใจอย่างไร ?

ต้นทุนคงที่

ต้นทุนผันแปร

ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสด

ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการบริหารต้นทุนที่แสดงให้เห็นว่าการบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพ

• อัตราการลดลงของค่าใช้จ่าย
• อัตราส่วนต้นทุนสินค้าต่อยอดขาย
• อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายอัตราส่วนกำไรขั้นต้น
• อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน
• อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี
• อัตราส่วนกำไรก่อนภาษี
• อัตราส่วนกำไรสุทธิ

นอกเหนือจากข้อมูลที่แสดงอยู่ในรายงานทางการเงิน นักบัญชีบริหารจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยต่างๆ
ประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม เช่น

 • ประเภทของธุรกิจ
  • พันธมิตรทางการค้า
  • การจัดจ้างภายนอก
  • ส่วนแบ่งการตลาด
  • อัตราการเติบโตของตลาด
  • อำนาจการต่อรอง
  • สินค้าทดแทน
 • แรงงานทดแทน

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : นักบัญชีบริหารยุคใหม่กับการบริหารต้นทุน

อ้างอิง :

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2980:accountant-management-new-age-cost&catid=29&Itemid=180&lang=th

 

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart