ทำใบกำกับภาษีหาย ต้องทำอย่างไร?

ทำใบกำกับภาษีหาย ต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี หรือใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาทำหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ประกอบการออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้หรือใบแทนใบลดหนี้ให้กับลูกค้า โดยดำเนินการ ดังนี้

1.ถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสำเนาใบลดหนี้ และให้บันทึกรายการต่อไปนี้ลงในสำเนาหรือด้านหลังสำเนาดังกล่าว

  • ใบแทนออกให้ครั้งที่
  • วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน
  • คำอธิบายย่อ ๆ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน
  • ลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน

2.ให้ผู้ประกอบการที่ออกใบกำกับภาษีใหม่

หมายเหตุ :

การยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายประจำเดือนที่ออกใบกำกับ ภาษีใหม่แทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ของใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ที่ได้มีการออกใบแทน

อ้างอิง : https://www.myaccount-cloud.com/Article/Detail/90689

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart