ทำอย่างไรหากนายจ้างไม่ได้หักเงินเดือนตามที่กองทุนแจ้ง

ทำอย่างไรหากนายจ้างไม่ได้หักเงินเดือนตามที่กองทุนแจ้ง

หากนายจ้างไม่ได้หักเงินเดือนตจามที่กองทุนแจ้งจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน จากยอดเงินที่ต้องการนำส่ง ยกเว้นนายจ้างพบเหตุดังนี้

  1. ลาออก ถูฏปลดออก ไล่ออกหรือโอนย้าย
  2. รายได้คงเหลือไม่พอหัหกเงินเพื่อชำระหนี้(หลักหักรายการตามกำหมาย)
  3. ลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน
  4. ได้รับโทษทางการวินัยไม่ได้รับเงินเดือน
  5. ชำระเสร็จสิ้น
  6. มีสถานะพักการจ้างโดยไม่ได้รับเงินเดือน
  7. ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงาน
  8. เสียชีวิต

ทั้งนี้นายจ้างมีหน้าที่ทำรายการแจ้งเท็จจริงดังกล่าวต่อกองทุนผ่านระบบ e-PaySLE โดยให้นายจ้างนำส่งรายชื่อและจำนวนเงินที่สามารถหักได้พร้อมแจ้งเหตุสำหรับรายที่หักได้แต่ไม่เต็มตามที่กองทุนแจ้งหรือแจ้งเหตุสำหรับรายที่ยอดนำส่งเป็น 0 บาท

อ้างอิง : https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1547796675

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart