ต้องทำอย่างไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

ต้องทำอย่างไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

กรณีที่บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการต่างๆ นั้น สิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องนั้น
ประกอบไปด้วย

  1. บริษัต้องมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการคนใหม่
    พร้อมทั้งมีมติให้แก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องด้วย โดยต้องมีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 คราว
    (ต้องลงประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดในข้อบังคับ ไม่นับรวมวันประกาศและ วันประชุม)

 

  1. การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการ ต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจตามที่จดทะเบียนไว้เดิมเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

อ้างอิง : https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4107:how-to-company-directors&catid=29&Itemid=180&lang=th

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart