ตรุษจีนได้รับเงินอั่งเปา ต้องเสียภาษีหรือไม่?

ตรุษจีนได้รับเงินอั่งเปา ต้องเสียภาษีหรือไม่?

เงินอั่งเปาถือเป็นเงินได้ในทางภาษีตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 

เงินอั่งเปาจะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่นั้น ต้องดูว่าคนให้และคนรับมีความสัมพันธ์กันแบบไหน
• หากเป็นการให้โดยเสน่หาจากบิดาหรือมารดาหรือผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสนั้นก็ไม่ต้องเสียภาษีเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท*
• แต่หากได้รับเงินอั่งเปาจากบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่บิดาหรือมารดาหรือผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสจะไม่เสียภาษีเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท**

หากเป็นการให้โดยเสน่หาจากบิดาหรือมารดาหรือผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสนั้น ก็ไม่ต้องเสียภาษีเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท แต่หากได้รับเงินอั่งเปาจากบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่บิดาหรือมารดาหรือผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสจะไม่เสียภาษีเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท เพราะถือเป็นการจ่ายค่าตอบแทนจากการจ้างและถือเป็นเงินได้ของลูกจ้าง/พนักงานตามมาตรา 40(1)แห่งประมวลรัษฎากรต้องคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเหมือนเงินเดือน

เงินอั่งเป่าที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้าง/พนักงาน สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ ทั้งนี้
• เงินอั่งเปาถือเป็นค่าตอบแทนพิเศษ บริษัทต้องจ่ายเงินอั่งเปาให้กับลูกจ้าง/พนักงานทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติในการให้
• หากบริษัทให้เงินอั่งเปาลูกจ้าง/พนักงานเป็นการเฉพาะเจาะจง เงินอั่งเปาดั่งกล่าวจะถือว่าเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว เป็นการให้โดยเสน่หา บริษัทจะนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้!ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ตรุษจีนได้รับเงินอั่งเปา ต้องเสียภาษีหรือไม่?

อ้างอิง :

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3266:chinese-newyear-reward-tax&catid=29&Itemid=180&lang=th

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart