จ่ายเงินเยียวยาโควิด  50% ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง

จ่ายเงินเยียวยาโควิด  50% ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564 กําหนดให้ปิดสถานที่ และสถานประกอบการ จํานวน 35 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น

ส่งผลกระทบต่อ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้ สํานักงานประกันสังคม เร่งให้ความช่วยเหลือ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ และเข้าข่ายที่ต้องปิดหรือหยุดประกอบการชั่วคราว ทําให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้าง สามารถติดต่อ ขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้

  • เงินเยียวยา ว่างงานเพราะโควิดระบาด

กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 ส่งผลให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

เนื่องจากไม่ได้ทํางาน หรือนายจ้าง ไม่ให้ทํางานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค ทําให้ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น หรือลูกจ้าง ไม่ได้ทํางานเนื่องจากนายจ้าง หยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคําสั่งให้ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นมีสิทธิได้รับ ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ผู้ประกันตนต้องดําเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของตนเอง แล้วนําส่งให้ นายจ้างรวบรวมแบบฯ เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบฯ สปส.2-01/7 และหนังสือรับรองการหยุดงาน กรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน)

เมื่อนายจ้าง บันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้นให้นําส่งแบบฯ และหนังสือรับรองในระบบ e-Service ส่งมายังสํานักงาน ประกันสังคมเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

  • เงื่อนไขและวิธีการ จ่ายเงินเยียวยา 50% ช่วยลูกจ้าง-นายจ้างว่างงานจากโควิด-19 

คุณสมบัติ

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน
ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างให้หยุดงานเนื่องจากต้องกักตัว หรือหน่วยงานรัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้าง

  • สิทธิที่ได้รับและข้อปฏิบัติเงินเยียวยาว่างงานจากโควิด-19
  1. รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
  2. ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงานกับสำนักงานจัดหางาน ให้ยื่นเฉพาะคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทน
  3. ลูกจ้างดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ม สปส.2-01/7 บนsso.go.th
  4. นายจ้างไม่ต้องแจ้งลาออกหรือเลิกจ้าง แต่ให้ส่งหนังสือรับรองว่าลูกจ้างไม่ได้ทำงานกี่วัน
  5. นายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้าง ส่งแบบฯและหนังสือรับรอง ไปยังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่ ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ
  6. แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกจ้างและหนังสือรับรองการหยุดงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935157

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart