จัดสัมมนา กับ พาพนักงานไปเที่ยว

จัดสัมมนา กับ พาพนักงานไปเที่ยว

เมื่อกิจการมีการจัดสัมมนาและทำได้ครบตามเงื่อนไขฉบับนี้ คือ มีระเบียบสวัสดิการกำหนดไว้, พนักงานทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมโดยเท่าเทียมกัน, มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน และเพื่อประโยชน์ของกิจการ, มีหลักฐานเอกสารประกอบโครงการอบรม, ใบอนุญาติประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ถึงจะสามารถนำรายจ่ายเกี่ยวกับการจัดสัมมนาประจำปี มาหักเป็นรายจ่ายของกิจการได้

เงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 267 (การจัดสัมมนา)

เมื่อกิจการมีการจัดสัมมนาและทำได้ครบตามเงื่อนไขฉบับนี้

  • มีระเบียบสวัสดิการกำหนดไว้
  • พนักงานทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมโดยเท่าเทียมกัน
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน และเพื่อประโยชน์ของกิจการ
  • มีหลักฐานเอกสารประกอบโครงการอบรม
  • ใบอนุญาติประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ถึงจะสามารถนำรายจ่ายเกี่ยวกับการจัดสัมมนาประจำปี มาหักเป็นรายจ่ายของกิจการได้

ตัวอย่างรายจ่ายเช่น

  • ค่าเดินทาง
  • ค่าห้องสัมมนา, ค่าห้องพัก
  • อาหารเครื่องดื่มที่เกี่ยวกับการสัมมนา
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่นค่าวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการอบรม, ค่าบันทึกภาพ, ค่าจัดทำสื่อเกี่ยวกับการอบรม ฯลฯ

การจัดสัมนากับพาพนักงานไปเที่ยวแตกต่างกันอย่างไร

การสัมมนาในประเทศ : เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงานของพนักงาน การบริการงาน หรืออบรมด้านจิตวิทยา ด้านสัณทนาการ พนักงานไม่ต้องนำมาเป็นเงินได้ของพนักง่นเพิ่อภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่กิจการสามารถนำรายจ่ายเกี่ยวกับการจัดสัมมนาในประเทศมาหักรายจ่ายของกิจการได้โดยหักรายจ่ายได้ 1 เท่า

การพาพนักงานไปเที่ยวประจำปี : ไม่ว่าจะในหรือนอกประเทศเพื่อเป็นการพักผ่อนหลังจากการทำงานมาทั้งปี พนักงานจะถือเป็นประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับตามมาตรา40(1) พนักงานต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้ของพนักงานด้วย

ส่วนกิจการค่าใช้จ่ายในการของการพาไปเที่ยวนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ไม่ต้องห้าม

การจัดสัมนากับพาพนักงานไปเที่ยวเหมือนกันอย่างไร

ภาษีซื้อ : ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการ สัมนาในประเทศและการพาพนักงานไปเที่ยวประจำปี หากเข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสวัสดิการและเป็นการจัดให้แก่พนักงานทุกคนในลักษณะสวัสดิการโดยไม่เลือกปฏิบัติให้กับพนักงานบางคน ถือว่าเป็นประเภทสัวสดิการของพนักงานและถือเป็นรายจ่ายในการสัมนาในประเทศ นำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

 

อ้างอิง : จัดสัมมนา กับ พาพนักงานไปเที่ยว | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD (iliketax.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart