จดทะเบียนคอนโด เป็นที่ตั้งสำนักงานได้หรือไม่

จดทะเบียนคอนโด เป็นที่ตั้งสำนักงานได้หรือไม่

    ในการทำการค้า ต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียนบริษัท) ซึ่งจำเป็นต้องมีที่ตั้งสำนักงานหรือที่อยู่ ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อย ที่ใช้ที่พักอาศัยเป็นสถานที่ประกอบการในการจดทะเบียน หากเป็นบ้านเดี่ยวๆ ตั้งอยู่โดดๆ ไม่ได้ขึ้นตรงกับหมู่บ้านหรือโครงการใดๆ ก็เสียภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนเพิ่มเติม ก็สามารถขอจดทะเบียนได้ แต่หากเป็นอาคารชุดหรือห้องชุด อย่าง อพาร์ตเม้นต์ คอนโดมิเนียมแล้ว เราจะยังสามารถจดทะเบียนพาณิชย์หรือใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานของเราได้หรือไม่?

      แม้ว่าเราจะมีกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด เป็นเจ้าของห้องชุด ซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนบุคคลที่เป็นของตน มีสิทธิ์ใช้สอยทรัพย์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1135 แต่เจ้าของห้องชุดจะกระทำการใดๆ ต่อทรัพย์ส่วนบุคคลของตนอันอาจจะเป็นการกระทบกระเทือนโครงสร้าง ความมั่นคง การป้องกันความเสียหายต่ออาคาร หรือการอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ต้องมีข้อบังคับของอาคารชุดนั้นด้วย เพราะฉะนั้น ต้องไปดูว่า ในสัญญามีข้อห้ามหรือข้อบังคับที่ให้ใช้ห้องชุดเป็นที่ตั้งของสำนักงานของห้างหุ้นส่วน บริษัทได้หรือไม่

และยิ่งไปกว่านั้นคือ ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 มาตรา 17/1 ประกอบมาตรา 65 มีการกล่าวถึง การใช้ห้องชุดพักอาศัยเพื่อประกอบการค้า เจ้าของห้องชุดหรือผู้ครอบครองห้องชุดมีความผิดฐานใช้ห้องชุดพักอาศัยเพื่อประกอบการค้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ ด้วยอาคารชุดถือเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2551 มาตรา 32(1) ดังนั้น การใช้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองจึงต้องใช้ตามแบบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากฝ่าฝืนหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้โดยฝ่าฝืนกฎเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองประเภทควบคุมการใช้ มีความผิดฐานใช้อาคารผิดประเภท ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2551 มาตรา 65 ประกอบมาตรา 70 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติตาม

       สรุปได้ง่ายขึ้นก็คือ เมื่อเราเป็นเจ้าของอาคารชุด หรือเช่าอาคารชุดเพื่ออยู่อาศัย ให้กลับไปดูสัญญาและแจ้งแก่เจ้าของอาคาร (หากเป็นผู้เช่า) ว่าต้องการนำห้องเพื่อไปจดทะเบียนการค้า หากพื้นที่ที่เราเช่าหรือเป็นเจ้าของอยู่ในพื้นที่อนุญาตให้ทำการค้าได้ แต่หากพื้นที่ที่เราต้องการเป็นพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยก็ไม่สามารถทำได้ เพราะผิดกฏหมายอาคารชุด และกฏหมายควบคุมอาคาร

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : จดทะเบียนคอนโด เป็นที่ตั้งสำนักงานได้หรือไม่

อ้างอิง : เริ่มทำ Startup ใช้คอนโดตัวเองเป็นสำนักงานดีไหมหนอ | ZmyHome

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart