งานบัญชีของกิจการเป็นหน้าที่ของใครบ้าง?

งานบัญชีของกิจการเป็นหน้าที่ของใครบ้าง?

ส่วนงานบัญชีที่เจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร ต้องรับผิดชอบ ได้แก่

– การรวบรวมเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเบื้องต้นให้ครบถ้วน และเป็นระเบียบ
– จัดทำข้อมูลรายละเอียด รับ-จ่าย สินค้าคงเหลือ
– จัดทำรายละเอียดข้อมูลเงินเดือนพนักงานในแต่ละเดือนให้ครบถ้วน พร้อมเอกสารนำส่งเงินประกันสังคม
– จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายงานเบื้องต้น หากไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน
– จัดให้มีระบบการควบคุมภายในสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการให้ครบถ้วน และปลอดภัย
– จัดทำรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในกิจการ
– จัดทำรายละเอียดข้อมูลต้นทุนของสินค้าและบริการที่กิจการขายทุกรายการ
– จัดเก็บเอกสาร สมุดบัญชีต่างๆ และงบการเงินเป็นหลักฐานไว้ให้สรรพากรตรวจสอบภายหลัง

คำอธิบายเพิ่มเติม: เจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร รับผิดชอบให้มีข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้ เพราะถือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารธุรกิจโดยปกติอยู่แล้วและถือว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับของกิจการ ดังนั้นบุคคลภายนอกควรรู้แค่จำนวนเงินรวมๆเท่านั้น โดยว่าจ้างพนักงานบัญชีของกิจการมาช่วยจัดทำรายละเอียด และจัดเก็บเอกสารอีกที

 

ส่วนงานบัญชีที่นักบัญชี หรือสำนักงานบัญชี ต้องรับผิดชอบ ได้แก่

– จัดทำสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และรายงานสรุปประกอบงบการเงินที่จำเป็น
– จัดทำงบการเงิน ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

คำอธิบายเพิ่มเติม: นักบัญชี หรือสำนักงานบัญชีต้องจัดทำสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง ตลอดจนรายงานสรุปประกอบงบการเงินที่จำเป็นให้ครบถ้วนตามเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเบื้องต้น ซึ่งอาจช่วยจัดระเบียบเอกสารและรายงานให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจสอบภายหลังและนำส่งงบการเงิน สมุดบัญชีและเอกสารทั้งหมดคืนต่อเจ้าของกิจการ/ผู้บริหารให้ครบถ้วน

 

อ้างอิง : https://www.myaccount-cloud.com/Article/Detail/101630

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart