ค่ารับรองค่าใช้จ่ายที่มีขีดจำกัด

ค่ารับรองค่าใช้จ่ายที่มีขีดจำกัด

 

ค่ารับรองค่าใช้จ่ายที่มีขีดจำกัด

ค่ารับรอง คือ รายจ่ายอันจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และบุคคลซึ่งได้รับการรับรอง ต้องไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้นแต่ลูกจ้างดังกล่าวจะมีหน้าที่เข้าร่วมในการรับรองนั้นด้วย กรณีที่บริษัทพาลูกจ้างไปกินเลี้ยงสังสรรค์นั้น จะถือเป็นสวัสดิการพนักงาน ไม่ถือเป็นค่ารับรองแต่อย่างใด มาดูว่าเงื่อนไขของค่ารับรองมีอะไรบ้าง

1.เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงดารรับรองที่จะอำนวยประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าดูมหรสพ ค่าใช้จ่ายเกรายวกับการกีฬา เป็นต้น

2.เป็นค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรอง ไม่เกินคนละ 2,000 ในแต่ละคราวที่มีการรับรอง

3.จำนวนเงินค่ารับรอง ให้นำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจ่ายจริงแต่รวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินรายได้ หรือ จำนวนเงินทุนจดทะเบียนที่ได้รับชำระแล้วแต่จำนววใดจะมากกว่ากัน

4.ค่ารับรองนั้น ต้องมีผู้รับหมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติหรือสั่งจ่ายค่ารับรองนั้นด้วย และต้องมีใบรับหรือหลักฐานของผู้รับสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่ารับรอง

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ค่ารับรองค่าใช้จ่ายที่มีขีดจำกัด

อ้างอิง : https://www.facebook.com/bunchee.easy/photos/pcb.2641644436057915/2641642916058067

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart