ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้าหรือไม่ได้ยื่นงบการเงิน

ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้าหรือไม่ได้ยื่นงบการเงิน

ยื่นงบการเงินล่าช้าเสียค่าปรับเท่าไหร่?

ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้าหรือไม่ได้ยื่นงบการเงิน
ค่าปรับยื่นงบการเงินเกินกำหนดเวลาหรือไม่ได้ยื่นงบการเงิน จะมี 2 ส่วน คือ

1. ค่าปรับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ หมายเรียกตำรวจ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) และ

2. ค่าปรับกรมสรรพากร

 1. ค่าปรับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ หมายเรียกตำรวจ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

กรณีมิได้ยื่นงบการเงิน

1.อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน

ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี อัตราค่าปรับ รวม
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 1,000 1,000 2,000
บริษัทจำกัด 3,000 3,000 6,000
นิติบุคคลต่างประเทศ 2,000 2,000 4,000
บริษัทมหาชนจำกัด 2,000 2,000 4,000
กิจการร่วมค้า 2,000 2,000

2.อัตรค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน

ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี อัตราค่าปรับ รวม
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 4,000 4,000 8,000
บริษัทจำกัด 4,000 4,000 8,000
นิติบุคคลต่างประเทศ 24,000 24,000 48,000
บริษัทมหาชนจำกัด 24,000 24,000 48,000
กิจการร่วมค้า 24,000 24,000

3.อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป หรือไม่ยื่นงบการเงิน

ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี อัตราค่าปรับ รวม
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 6,000 6,000 12,000
บริษัทจำกัด 6,000 6,000 12,000
นิติบุคคลต่างประเทศ 36,000 36,000 72,000
บริษัทมหาชนจำกัด 36,000 36,000 72,000
กิจการร่วมค้า 36,000 36,000
 • ค่าปรับกรณีมิได้ยื่นงบการเงิน มีอายุความ 1 ปี นับจากวันที่ครบกำหนดยื่นงบการเงิน
 • กรณีที่เป็นบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่ออนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี และจะต้องนำไปยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม
 1. ถ้าประชุมทันตามกำหนดภายใน 4 เดือน แต่นำส่งงบการเงินไม่ทันภายใน 1 เดือน จะถูกเรียกเก็บค่าปรับทั้งในส่วนของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และกรรมการผู้จัดการ (ตามตารางข้างต้น)
 2. ถ้าประชุมเกินกำหนดเวลา ก็จะเป็นกรณี “ไม่นำงบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่ลงในงบดุล” จะถูกเรียกเก็บค่าปรับทั้งในส่วนของบริษัท 6,000 บาท และกรรมการผู้มีอำนาจ โดยคำนวณตามจำนวนกรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทคนละ 6,000 บาท
 3. กรณีไม่นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ซึ่งตามกฎหมายต้องส่งภายใน 14 วันนับจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งหากมิได้นำส่งตามกำหนดดังกล่าวมีโทษเปรียบเทียบปรับกรรมการคนละ 2,000 บาท
 1. ค่าปรับกรมสรรพากร
 • ค่าปรับอาญายื่นแบบเกินกำหนด ไม่เกิน 2,000 บาท (ปกติต้องยื่นภงด.50 ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบบัญชี)
 • ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 1,000 บาท
 • ยื่นแบบเกิน 7 วัน 2,000 บาท
 • ค่าปรับอาญาไม่ยื่นงบการเงิน 2,000 บาท
 • เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) กรณีมีภาษีที่ต้องชำระ
 • อายุความเปรียบเทียบปรับอาญา 1 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นงบการเงิน
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องยื่นงบการเงินภายใน 5 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี ดังนั้นงบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี จะต้องยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของปีถัดไป
2. บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ต้องจัดทำงบการเงินขึ้นเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบบัญชี แล้วจึงนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ โดยจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี ดังนั้น รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องจัดประชุมภายในวันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป (มิฉะนั้นจะมีความผิดโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท)
**งบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว จะต้องนำไปยื่นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่

คำเตือน
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ไม่ยื่นงบการเงินหรือยื่นล่าช้าเกินกำหนดเวลามีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และปรับผู้มีอำนาจทำการแทนกิจการอีกไม่เกิน 50,000 บาทด้วย ทั้งนี้ กรมฯ ได้กำหนดอัตราค่าปรับตามระยะเวลาที่ยื่นงบการเงิน หากยื่นงบการเงินล่าช้า อัตราค่าปรับก็จะเพิ่มขึ้น

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้าหรือไม่ได้ยื่นงบการเงิน

อ้างอิง : https://www.wayaccounting.com/รายละเอียด/อัตราค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้าหรือไม่ได้ยื่นงบการเงิน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart