ค่าปรับของภาษีแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง

ค่าปรับของภาษีแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง

ค่าปรับของภาษีแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

ค่าปรับอาญา ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ปรับ 300 บาท ยื่นแบบล่าช้าเกิน 7 วัน ปรับ 500 บาท

เงินเพิ่ม อัตรา 1.5% ต่อเดือน*ภาษี (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน)

เบี้ยปรับ

-ชำระภายใน 15 วัน 2% ของภาษี *2

-ชำระภายใน 30 วัน 5% ของภาษี*2

-ชำระภายใน 60 วัน 10% ของภาษี*2

-ชำระหลัง 60 วัน 20% ของภาษี*2

  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,2,3,53)

ค่าปรับอาญา ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ปรับ 100 บาท ยื่นแบบล่าช้าเกิน 7 วัน ปรับ 200 บาท

เงินเพิ่ม อัตรา 1.5% ต่อเดือน*ภาษี (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน)

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)

ค่าปรับอาญา ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ปรับ 300 บาท ยื่นแบบล่าช้าเกิน 7 วัน ปรับ 500 บาท

เงินเพิ่ม อัตรา 1.5% ต่อเดือน*ภาษี (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน)

  • ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

ค่าปรับอาญา ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ปรับ 1,000 บาท ยื่นแบบล่าช้าเกิน 7 วัน ปรับ 2,000 บาท

เงินเพิ่ม

– ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 2 วัน อัตรา 0.1% ต่อเดือน*ภาษี (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน)

-ยื่นแบบล่าช้าเกิน 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน อัตรา 0.5% ต่อเดือน*ภาษี (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน)

-ยื่นแบบล่าช้าเกิน 7 วัน อัตรา 1.5% ต่อเดือน*ภาษี (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน)

  • ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)

ค่าปรับอาญา ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ปรับ 1,000 บาท ยื่นแบบล่าช้าเกิน 7 วัน ปรับ 2,000 บาท

เงินเพิ่ม อัตรา 1.5% ต่อเดือน*ภาษี (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน)

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/90/94)

ค่าปรับอาญา ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ปรับ 1,000 บาท ยื่นแบบล่าช้าเกิน 7 วัน ปรับ 2,000 บาท

เงินเพิ่ม อัตรา 1.5% ต่อเดือน*ภาษี (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน)

อ้างอิง : https://www.facebook.com/bunchee.easy/photos/pcb.2633911503497875/2633910600164632

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart