ค่าปรับของภาษีแต่ละประเภท มีอะไรบ้าง

ค่าปรับของภาษีแต่ละประเภท มีอะไรบ้าง

ค่าปรับของภาษีแต่ละประเภท มีอะไรบ้าง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,2,3,53)

  • ค่าปรับอาญา

ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ปรับ 100 บาท

ยื่นแบบล่าช้าเกิน 7 วัน ปรับ 200 บาท

  • เงินเพิ่ม

อัตรา 1.5 % ต่อเดือน * ภาษี (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) กรณีที่ 2 ไม่ได้ยื่นแบบภาษี

  • ค่าปรับอาญา

ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ปรับ 300 บาท

ยื่นแบบล่าช้าเกิน 7 วัน ปรับ 500 บาท

  • เงินเพิ่ม

อัตรา 1.5 % ต่อเดือน * ภาษี (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน)

  • เบี้ยปรับ

ชำระภายใน 15 วัน 2% ของภาษี *2

ชำระภายใน 30 วัน 5% ของภาษี *2

ชำระภายใน 60 วัน 10% ของภาษี *2

ชำระภายใน 60 วัน 20% ของภาษี *2

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)

  • ค่าปรับอาญา

ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ปรับ 300 บาท

ยื่นแบบล่าช้าเกิน 7 วัน ปรับ 500 บาท

  • เงินเพิ่ม

อัตรา 1.5 % ต่อเดือน * ภาษี (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน)

อ้างอิง : https://www.facebook.com/bunchee.easy/photos/pcb.2672209993001359/2672209486334743

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart