ค่าจ้างสำหรับยื่นนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่าจ้างสำหรับยื่นนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่าจ้างสำหรับยื่นนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฏหมายแล้วนายจ้างจะมีหน้าที่หัก 5% ของเงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับพนักงานแต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบอีก 1 เท่าของที่หักจากพนักงาน ซึ่งคำว่าค่าจ้างของประกันสังคมหมายความรวมถึงอะไรบ้างเพราะในแต่ละกิจการมีการจ่ายเงินให้กับพนักงานหลายประเภทมากไล่ตั้งแต่ เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา, ค่ากะ, ค่าเบี้ยขยัน, ค่าเช่าบ้าน, โบนัส, ค่าคอมฯ ค่าจ้างสำหรับยื่นประกันสังคมต้องเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างการจ่ายจะไม่คำนึกถึงประโยชน์ที่ลูกจ้างจะนำไปใช้และไม่มีเงื่อนไขในการจ่าย จ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวัน เวลาปกติต้องไม่ใช่เงินรางวัลหรือสวัสดิการหรือเงินจูงใจ

อ้างอิง : ค่าจ้างสำหรับยื่นนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD (iliketax.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart