คำถามการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง

คำถามการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง

คำถามการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง

1.ทำไมต้องหักเงินเดือน ?

ตามมาตรา 51 พระราชบัญญัติกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึ่งประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมว,ราฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึ่งประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ และนำส่งผ่านกรมสรรพากรภายในกำหนดระยะเวลานำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

2.หักผู้กู้ยืมทุกคนหรือไม่

ผู้กู้ยืม กยศ./กรอ.ที่ครบกำหนดชำระหนี้ทุกคนที่สังกัดองค์กรนายจ้าง และได้รับเงินได้พึ่งประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร(เงินเดือน/ค่าจ้าง) จะต้องเข้าสู้ระบบการหักเงินเดือนผ่านนายจ้าง

3.ขั้นตอนกานำส่งเงินกู้ยืมของนายจ้าง

  1. เข้าสู้ระบบ e-PaySLF เพื่อรับข้อมูลรายชื่อและจำนวนเงินที่ต้องหักจากระบบ
  2. บันทึกรายการและจำนวนเงินที่หักได้เข้าสู้ระบบ
  3. พิมพ์ชุดชำระ (Pay in Slip) และนำไปชำระตามช่องทางที่กำหนด
  4. เมื่อหักเงินแล้วให้นำส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

อ้างอิง : https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1547796675

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart