ความแตกต่างของบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร

ความแตกต่างของบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร

ความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร

บัญชีการเงิน หมายถึง การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของกิจการที่จัดทำภายใต้กฎเกณฑ์หลักการมาตรฐานการบัญชี ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินภายนอกกิจการ เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจ ในการดำเนินการต่างๆ

บัญชีบริหาร หมายถึง การจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินของส่วนงานต่างๆ ในองค์กรให้แก่ฝ่ายบริหารของกิจการเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ การจัดทำข้อมูลทางบัญชีจะทำตามความเหมาะสม และตามความต้องการของฝ่ายบริหาร

ผู้ใช้งบการเงิน
การบัญชีการเงิน = บุคคลภายนอกองค์การที่มีส่วนได้เสีย
การบัญชีบริหาร = บุคคลภายในองค์การ

     รูปแบบการนำเสนอ
การบัญชีการเงิน = นำเสนอรายงานในรูปของงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี
การบัญชีบริหาร = ไม่มีรูปแบบในการนำเสนอ จะนำเสนอตามความต้องการของผู้ใช้

     เนื้อหาในการนำเสนอ
การบัญชีการเงิน
– รายงานผลการดำเนินงานทั้งองค์กร
– ใช้หลักระบบบัญชีคู่
– นำเสนอข้อมูลที่เกิดในอดีตมาสรุปในรูปรายงานทางการเงิน
การบัญชีบริหาร
– รายงานผลโดยละเอียดเฉพาะเรื่องตามความต้องการของผู้ใช้
– ใช้หลักการอื่นๆนอกเหนือจากงานระบบบัญชีคู่
– โดยทั่วไปนำเสนอข้อมูลในอนาคต

     ระยะเวลาในการนำเสนอ
การบัญชีการเงิน = นำเสนอในรอบไตรมาสหรือประจำปีโดยอย่างน้อยต้องนำเสนอปีละครั้ง
การบัญชีบริหาร = นำเสนอได้บ่อยครั้งตามต้องการ

     กระบวนการตรวจสอบ
การบัญชีการเงิน = รายงานการนำเสนอต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การบัญชีบริหาร = รายงานการนำเสนอไม่ต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

     มาตรฐานการนำเสนอ
การบัญชีการเงิน = ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไป รวมทั้งตามกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบัญชีบริหาร = ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป จะนำเสนอข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ความแตกต่างของบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร

อ้างอิง : https://www.myaccount-cloud.com/Article/Detail/102168

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart