ความมั่งคั่งที่ควรมี

ความมั่งคั่งที่ควรมี

หากพูดถึงความมั่งคั่งแล้ว  เราต่างเข้าใจว่านั่นคือ ความร่ำรวย ซึ่งความหมายในทางการเงินแล้ว  ความมั่งคั่งแท้จริง คือ ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ว่าเรามีความเป็นเจ้าของจริงๆ อยู่เท่าไหร่

โดยการคำนวณ

สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม = ความมั่งคั่งสุทธิ (Net Worth)

ยกตัวอย่าง

 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า สินทรัพย์รวมของเรานั้นมีอยู่ 5,500,000 บาท

แต่ยังมีในส่วนที่เป็นภาระหนี้สินอยู่จำนวน 3,000,000 บาท

ความมั่งคั่งสุทธิของเราจะเท่ากับ  2,500,000  บาท

(สัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างหนี้สินกับทรัพย์สิน ไม่ควรมีหนี้สินมากกว่า 50% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด) จากตัวอย่างนี้ จะทำให้เห็นได้ว่าภาระหนี้สินของเรามีมากกว่าสัดส่วนที่เหมาะสม

คือ จากทรัพย์สิน 5,500,000 บาท ไม่ควรมีหนี้สินเกิน 50% คือ 2,750,000บาท

จะเห็นได้ว่ามีอัตราส่วนหนี้สินมากไปเป็นจำนวน  250,000 บาท ไม่ควรสร้างหนี้เพิ่ม และหาวิธีลดภาระหนี้สินให้น้อยลง

แล้วความมั่งคั่งสุทธิของเรา…เมื่อเทียบกับอายุ ณ  ตอนนี้ ควรจะมีเท่าไหร่

เรามาคำนวณกันเลย  โดย ความมั่งคั่งสุทธิที่ควรมี = อายุ x รายได้ต่อปี / 10

 

ยกตัวอย่าง

ปัจจุบันอายุ 35 ปี มีรายได้ปีละ 600,000 บาท ควรมีความมั่งคั่งสุทธิเท่ากับ

35 x 600,000 หาร 10 เท่ากับ 2,100,000 บาท

นั่นหมายความว่า  ตอนนี้เราควรจะมีสินทรัพย์ – หนี้สิน เท่ากับ

ความมั่งคั่งสุทธิ = 2,100,000 บาท

หากคำนวณแล้ว มีความมั่งคั่งน้อยกว่า 2,100,000 บาท แสดงว่าที่ผ่านมา

อาจไม่ได้มีการวางแผนการเงิน  ไม่ได้ออมเงิน

ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือมีหนี้สินมากเกินไปจึงทำให้ความมั่งคั่งมีน้อยกว่าที่ควรจะมี

แต่หากมีความมั่งคั่งมากกว่า 2,100,000 บาทแล้ว ถือว่าที่ผ่านได้มีการวางแผนการใช้จ่าย

ได้เป็นอย่างดี มีวินัยในการออมที่ดี จึงทำให้มีความมั่งคั่งที่เหมาะสม

จากข้อมูลข้างต้นและการยกตัวอย่าง  คงพอจะคำนวณความมั่งคั่งสุทธิกันได้แล้ว  ลองมาคำนวณความมั่งคั่งสุทธิของเรา เพื่อจะทำให้รู้ถึง สถานะทางการเงินในปัจจุบันของเรา ว่าวันนี้มีความมั่งคั่งเป็นไปตามที่ควรเป็น มากพอ หรือน้อยไป เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนทางการเงินของเรากันต่อไป

 

Cr : https://www.add-money.net/th/detail.php?id=80

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart