คนโสด/คนมีคู่ เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นภาษี

คนโสด/คนมีคู่ เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นภาษี

มีเงินเดือนอย่างเดียวยื่นแบบ ภ.ง.ด.91

1. อกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ

2. เอกสารการลดหย่อนภาษีตามจริง

  • ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพ
  • หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกูยืมจากธนาคาร
  • ใบเสร็จรับเงินการซื้อกองทุน RMF/SSF/SSFX
  • หลักฐานการบริจาค
  • ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน “ช้อปดีมีคืน” เป็นต้น

เงินเดือนและรายได้ประเภทอื่นๆยื่นแบบ ภ.ง.ด.90

1. เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ

2. เอกสารการลดหย่อนภาษีตามจริง

  • ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพ
  • หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกูยืมจากธนาคาร
  • ใบเสร็จรับเงินการซื้อกองทุน RMF/SSF/SSFX
  • หลักฐานการบริจาค
  • ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน “ช้อปดีมีคืน” เป็นต้น

3. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานเงินสดรับ-จ่าย(ตามกรมสรรพากรกำหนด) ใบเสร็จรับเงินค่าวัตถุดิบ หรือสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่ายเป็นต้น

*ยื่นด้วยแบบกระดาษ ถึง 31 มี.ค.64 ยื่นแบบออนไลน์ ถึง 30 มิ.ย.64

 

อ้างอิง : https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newsbanner/2021/02/content11_2_64.pdf

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart