ขายสินค้าพร้อมขนส่ง ออกใบกำกับภาษีอย่างไร

ขายสินค้าพร้อมขนส่ง ออกใบกำกับภาษีอย่างไร

การออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าพร้อมขนส่ง กิจการจะต้องออกใบกำกับภาษีโดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร ค่าบริการขนส่งจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

หลักเกณฑ์การพิจารณา แบ่งออกเป็น 2 กรณี

  1. กรณีบริษัทไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งเป็นปกติธุระ ทั้งนี้ไม่ว่าจะขนส่งสินค้าด้วยยานพาหนะตนเองหรือผู้อื่น และไม่ว่าจะแยกค่าขนส่งออกจากราคาสินค้า ให้บริษัทปฏิบัติดังนี้
  • ถือว่าการขายสินค้าพร้อมบริการขนส่ง เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า
  • มูลค่าของฐานภาษี คือ ราคาของสินค้ารวมค่าขนส่ง
  • บริษัทต้องออกใบกำกับภาษีโดยเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าสินค้าและค่าขนส่ง ดังนั้นค่าขนส่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  1. กรณีบริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งเป็นปกติธุระ ให้บริษัทปฏิบัติดังนี้
  • ไม่ต้องรวมค่าขนส่งในราคาค่าสินค้า
  • มูลค่าของฐานภาษี คือ เฉพาะราคาของสินค้า ไม่รวมค่าขนส่ง
  • บริษัทสามารถแยกค่าขนส่งและค่าสินค้าออกจากกัน
  • การให้บริการขนส่งดังกล่าวเป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร

อ้างอิง : https://www.twentyfouraa.com/post/issue-an-invoice-for-product-and-delivery-charges

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart