ขายของออนไลน์อย่างไรจึงไม่ให้โดนปรับ

ขายของออนไลน์อย่างไรจึงไม่ให้โดนปรับ

ห้าม Inbox ถามราคา ? ประกาศฉบับดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงโทษของการที่ลูกค้าทำการ Inbox สอบถามราคากับผู้ประกอบธุรกิจ แต่ระบุถึงโทษของการที่ไม่แสดงรายการสินค้าที่ระบุในโพสให้ครบถ้วน ซึ่งมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท ตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

ใครคือผู้ที่จะถูกลงโทษ ? “ผู้ประกอบธุรกิจผ่านระบบออนไลน์” คือผู้ที่ถูกกำหนดว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าวมิเช่นนั้นจะมีความผิดและมีโทษปรับ หรืออีกอย่างคือ พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์นั่นเอง ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการฯ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 ข้อ 3 “ผู้ประกอบธุรกิจ” ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

รายการที่ต้องแสดงในโพส ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ แสดงรายการของสินค้า โดยการเขียน พิมพ์ หรือทำให้ปรากฎในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย ซึ่งรายการ 4 อย่างดังต่อไปนี้ 1.ราคาจำหน่ายค่าบริการ โดยให้แสดงเป็นรายการต่อหน่วย (ต้องมีเลขอารบิคด้วย) 2.ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้า (ต้องมีภาษาไทยด้วย) 3.กรณีมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้องแสดงให้ชัดเจนครบถ้วนและเปิดเผย โดยให้แสดงไว้คู่กับราคาสินค้าและค่าบริการ 4.การแสดงราคาขายปลีกสินค้าหรือค่าบริการ ให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ เว้นแต่ ถ้าขายให้แก่ผู้ซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่จำหน่ายหรือค่าบริการที่แสดงไว้ จะไม่ต้องแสดงราคาไว้ก็ได้

โทษตามกฎหมาย ผู้ใดไม่แสดงราคาหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 บทสรุป ถ้าผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์รายใดที่แสดงรายการทั้งหมดในโพสต์ ตามที่ประกาศฯ กำหนดไว้แล้ว ก็ถือว่าได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายได้กำหนดแล้ว แม้ลูกค้าจะ Inbox มาสอบถามราคาสินค้าก็ไม่จำต้องกลัวว่าจะโดนค่าปรับอีกต่อไป ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาละบริการฯ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ขายของออนไลน์อย่างไรจึงไม่ให้โดนปรับ

อ้างอิง : https://www.dharmniti.co.th/online-sale/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart