กิจกรรมที่สามารถนับชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชีได้

กิจกรรมที่สามารถนับชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชีได้

สภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดกิจกรรมที่สามารถเก็บชั่วโมง CPD ไว้หลากหลายกิจกรรม ได้แก่

1.  การอบรมหรือสัมมนา ในที่นี้ต้องจัดขึ้นโดยหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีเท่านั้น ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะแจ้งผู้เข้าอบรมล่วงหน้าว่า หลักสูตรที่จัดขึ้นสามารถนับชั่วโมง CPD ได้หรือไม่ และนับได้จำนวนกี่ชั่วโมง

2.   การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ดำเนินการสัมมนา สำหรับเฉพาะในกิจกรรมที่ 1 เท่านั้น

3. การเป็นอาจารย์ ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งมีการสอนไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี หรือเทียบเท่า ไม่ว่าจะเป็นการสอนในฐานะอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ

4.   การสำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าคุณวุฒิใหม่นั้นจะสูงกว่าคุณวุฒิเดิมหรือไม่ก็ตาม

5.   การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งมีการสอนไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

      สำหรับข้อ 2-5 นั้น จะไม่สามารถแจ้งชั่วโมงได้ทันทีในระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี ผู้ทำบัญชีจะต้องนำส่งหลักฐานประกอบให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบ ก่อนที่สภาวิชาชีพบัญชีจะรับรองการนับชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชีให้

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : กิจกรรมที่สามารถนับชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชีได้

อ้างอิง  : เก็บชั่วโมง CPD นักบัญชีต้องทำอะไรบ้างก่อนสิ้นปี – FlowAccount

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart