การผ่อนผันยื่นชั่วโมง CPD

การผ่อนผันยื่นชั่วโมง CPD

 

การผ่อนผันยื่นชั่วโมง CPD

ด้วยปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นชั่วโมง CPD ของปี 2563 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวนหนึ่งเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีการยื่นชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการของปี 2563 เข้าระบบเพื่อใช้สิทธิโอนย้ายไปเป็นของชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการของปี 2564 หรือไม่ได้ทำรายการโอนย้ายชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการของปี 2563 ในหลักสูตรที่ยังไม่ได้นับชั่วโมง CPD เข้าในระบบ (เฉพาะส่วนที่เกินจำนวนตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี) เพื่อใช้สิทธิโอนย้ายไปเป็นของชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการของปี 2564 ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ของปี 2563 ที่กำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนำชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ เฉพาะหลักสูตรที่ยังไม่ได้นับเป็นชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการในปี 2563 มานับรวมเป็นชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการในปี 2564 ได้ ตามชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาจริง

สภาวิชาชีพบัญชี จึงแจ้งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว สามารถแจ้งขอผ่อนผันการใช้สิทธิขอโอนย้ายชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการของปี 2563 ไปเป็นของชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการของปี 2564 ได้ โดยให้ดำเนินการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

  1. หนังสือขอผ่อนผัน (https://www.tfac.or.th/upload/9414/BVGFzEPIf4.pdf)
  2. สำเนาหนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาแบบที่เป็นทางการ ประจำปี 2563 พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนำส่งเอกสารตามข้อ 1 พร้อม 2 ผ่านช่องทางอีเมล : cpd@tfac.or.th ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

ข้อระวัง

  1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถขอใช้สิทธิโอนย้ายชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ ประจำปี 2563 ไปเป็นของชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการของปี 2564 ต้องไม่กระทบต่อชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการที่ต้องใช้ในปี 2563
  2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีหน้าที่ต้องชี้แจงและนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ และต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการที่ได้ขอใช้สิทธิขอโอนย้ายชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการของปี 2563 ไปเป็นของชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการของปี 2564
  3. สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิไม่ทำการโอนย้ายชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการของปี 2563 ไปเป็นของชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการของปี 2564 หากไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้นหรือกระทบต่อชั่วโมง CPD ที่ต้องใช้ในปี 2563

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : การผ่อนผันยื่นชั่วโมง CPD

อ้างอิง : https://www.tfac.or.th/Article/Detail/136793

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart