การปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด…บัญชีลูกหนี้การค้า

การปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด…บัญชีลูกหนี้การค้า

หากมีการตรวจพบว่า บัญชีลูกหนี้การค้ามีข้อผิดพลาด นักบัญชีจะต้องรีบหาสาเหตุแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง


กรณีลูกหนี้การค้าในบัญชีแสดงไว้สูงเกินกว่าความเป็นจริง อาจมีสาเหตุมาจาก 
สาเหตุที่ 1  :  ไม่ตัดรายการหนี้สูญหรือตั้งค่า เผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามข้อเท็จจริง

วิธีการปรับปรุงบัญชี 

การปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงินสำหรับรายการ ณ วันต้นงวด  หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ตั้งแต่ในอดีต ซึ่งวิธีการบันทึกลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ มี 2 วิธี คือ

 1. วิธีตัดจำหน่ายโดยตรง 

เดบิต กำไรสะสม (กรณีเป็นเหตุการณ์ในอดีตโดยมีหลักฐานข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้ไม่สามารถจ่าย ชำระได้ตั้งแต่ในอดีต แต่ไม่ได้รับรู้หนี้สูญ)

เครดิต ลูกหนี้การค้า (ต้นงวด)

 

2.วิธีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เดบิต กำไรสะสม (กรณีเป็นเหตุการณ์ในอดีตโดยมีหลักฐานข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้ไม่สามารถจ่าย ชำระได้ตั้งแต่ในอดีต แต่ไม่ได้รับรู้หนี้สงสัยจะสูญ)

เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ต้นงวด) (ปรับมูลค่าลูกหนี้)

 

การปรับปรุงในงวดปัจจุบัน (หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีหลักฐานข้อบ่งชี้ว่า ลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระได้) ซึ่งวิธีการบันทึกลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ มี 2 วิธี คือ

1.วิธีตัดจำหน่ายโดยตรง

เดบิต หนี้สูญ (เป็นค่าใช้จ่ายในงวดกรณีเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยมีหลักฐานข้อบ่งชี้ว่า ลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระได้)

เครดิต ลูกหนี้การค้า

 

2.วิธีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ (เป็นค่าใช้จ่ายในงวดกรณีเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยมีหลักฐานข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระได้)

เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ปรับมูลค่าลูกหนี้)

 

สาเหตุที่ 2  : ไม่ตัดรายการลูกหนี้การค้าออก จากบัญชีให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง (ได้รับชำระหนี้แล้ว แต่มิได้ลงรายการให้ถูกต้อง)วิธีการปรับปรุงบัญชี

1.ปรับปรุงรายการลูกหนี้การค้าตามข้อเท็จจริง

เดบิต ธนาคาร (มีหลักฐานชัดเจนแสดงว่าลูกหนี้รับชำระเงินแล้ว)

เครดิต ลูกหนี้การค้า (ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นการรับช าระตั้งแต่งวดก่อน)

 

2.หากกิจการได้รับชำระเงินแล้ว แต่กรรมการยืมเงินไปใช้ส่วนตัว

เดบิต ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ (มีหลักฐานชัดเจนแสดงว่ากรรมการยืมเงินไป)

เครดิต ลูกหนี้การค้า

 

Cr : https://www.dharmniti.co.th/การปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด-ลูกหนี้การค้า/

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart