การตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน มีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ

การตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน มีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ

ก่อนอื่นเราคงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินก่อนว่าผู้สอบบัญชีมีหน้าที่อย่างไร

ผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นนั้นได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่ โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

กระบวนการในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี  แบ่งออกได้เป็น 3 กระบวนการคือ

กระบวนการที่ 1 : วางแผนงานตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการตรวจสอบ

กระบวนการที่ 2 : ปฏิบัติงานตรวจสอบ

กระบวนการที่ 3 : สรุปผลการตรวจสอบและออกรายงานผลการตรวจสอบ

เมื่อผู้สอบบัญชีเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบเพื่อออกรายงานผลการตรวจสอบ ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีต่องบการเงินจะมี 4 แบบคือ

  1. แบบไม่มีเงื่อนไข
  2. แบบมีเงื่อนไข
  3. แบบงบการเงินไม่ถูกต้อง
  4. แบบไม่แสดงความเห็น

ซึ่งการแสดงความเห็นแต่ละแบบะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน การแสดงความเห็นอื่นนอกเหนือจากแบบไม่มีเงื่อนไข จะทำให้ผู้ใช้งบการเงินตระหนักถึงสิ่งที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นไว้ต่องบการเงิน

ประโยชน์กับธุรกิจ

  • มีการประเมินความเสี่ยงช่วยลดความผิดพลาดการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจะทำการตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ยง นั้นหมายความว่าผู้สอบบัญชีจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่จะทำให้งบการเงินมีข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งหากผู้สอบบัญชีพบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในจะต้องมีการรายงานให้ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำงบการเงิน ซึ่งอาจเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก็จะเป็นประโยชน์ให้บริษัททราบถึงจุดอ่อนในระบบการควบคุมภายใน เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน จุดอ่อนดังกล่าว
  • ใช้งบการเงินอย่างมั่นใจ ประโยชน์ถัดมาคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งบการเงินตามที่กล่าวมา เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้นำงบการเงินไปช่วยในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง

ดังนั้นการเลือกสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงานจึงทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : การตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน มีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ

อ้างอิง : การตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน มีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ (dharmniti.co.th)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart