การจดทะเบียนเพิ่มทุน

การจดทะเบียนเพิ่มทุน

การเพิ่มหุ้นบริษัทหรือการเพิ่มทุนของบริษัทจำกัด ทำได้โดยมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น แล้วมีมติในที่ประชุมให้ออกหุ้นใหม่โดยการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) การเพิ่มทุนนั้นจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิด้วย เนื่องจากรายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัทอยู่ในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการจดทะเบียนเพิ่มทุน

  1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นในมติเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิ โดยต้องมีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์

ในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 14 วัน (ก่อนวันประชุม) และการลงมติเพิ่มทุน ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

  1. การจดทะเบียนเพิ่มทุนจำเป็นต้องออกหุ้นใหม่ในมูลค่าหุ้นที่เคยจดทะเบียนไว้
  2. หุ้นที่ออกใหม่ต้องเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นๆ

ประเภทของการจดทะเบียนเพิ่มทุน

  1. กรณีไม่ได้ขายหุ้นใหม่ ต้องยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม
  2. กรณีขายหุ้นใหม่เป็นครั้งๆ ต้องยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม และจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวนหุ้นที่ขาย รวมถึงต้องจดแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 ตามทุนที่เพิ่ม
  3. กรณีขายหุ้นใหม่ทั้งหมด ต้องยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน จดทะเบียนเพิ่มทุนและต้องจดแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 พร้อมกัน โดยต้องจดทะเบียนมติพิเศษเพิ่มทุนภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติให้เพิ่มทุน

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : การจดทะเบียนเพิ่มทุน

อ้างอิง : รับจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทจำกัด เพิ่มหุ้นบริษัท ค่าบริการ (greenprokspforsme.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart