กรมพัฒน์ฯ เปิดช่องทางใหม่ยื่นคำขอจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ e-Registration “ผ่านผู้แทน”

กรมพัฒน์ฯ เปิดช่องทางใหม่ยื่นคำขอจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ e-Registration “ผ่านผู้แทน”

กรมพัฒน์ฯ เปิดช่องทางใหม่ยื่นคำขอจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ e-Registration “ผ่านผู้แทน”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดช่องทางใหม่สำหรับยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration โดยให้ผู้แทนสามารถจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนแทนผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล (หุ้นส่วน/หุ้นส่วนผู้จัดการในกรณีคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือผู้เริ่มก่อการ/กรรมการ ในกรณีคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด) ได้ โดยที่บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมี Username & Password อันจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจในการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล และลดข้อจำกัดในการใช้ระบบ ในปัจจุบันผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ได้แก่ หุ้นส่วน/หุ้นส่วนผู้จัดการในกรณีคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือผู้เริ่มก่อการ/กรรมการ ในกรณีคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด โดยบุคคลดังกล่าวต้องมี Username & Password เพื่อเข้าระบบและลงลายมือชื่อ ซึ่งเกิดข้อจำกัดในการเข้าใช้งานแก่ผู้ใช้บริการบางส่วน เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะใช้บริการจากผู้แทนรับจดทะเบียนให้เป็นผู้ดำเนินการแทน เช่น บริษัทกฎหมายหรือสำนักงานบัญชี ในการจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียน ส่งผลให้มีผู้ใช้ระบบน้อยและผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการเท่าที่ควร เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กรมฯ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเพิ่มเติม โดยเพิ่มช่องทางให้ผู้แทน 6 ประเภท ได้แก่ ผู้ทำบัญชี หัวหน้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้รับรองลายมือชื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ผู้บังคับหลักประกัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ที่เป็นสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา สามารถจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนแทนผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหุ้นส่วน/หุ้นส่วนผู้จัดการในกรณีคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือผู้เริ่มก่อการ/กรรมการ/ผู้ถือหุ้น ในกรณีคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดได้ โดยผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมี Username & Password ในการเข้าใช้ระบบอีกต่อไป ทั้งนี้ ผู้แทนจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อขอรับ Username & Password เพื่อเข้าระบบ ในส่วนของผู้ที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) อยู่แล้ว และประสงค์จะดำเนินการในฐานะผู้แทนให้ดำเนินการเพิ่มสิทธิเป็นผู้แทนผ่านระบบได้ทันที ซึ่งกรมฯ จะเปิดให้บริการดังกล่าวในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

              การเพิ่มช่องทางให้ผู้แทนสามารถจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนแทนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ถือเป็นมาตรการสนับสนุนให้มีผู้ใช้ระบบออนไลน์ ต่อยอดจากเดิมที่กรมฯ ได้เปิดให้บริการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงรูปแบบการกรอกแบบฟอร์มให้ง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งขยายระยะเวลาและเพิ่มส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียมแก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จากเดิมลดให้ร้อยละ 30 เป็นลดให้ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งกรมฯ คาดหวังว่าการพัฒนารูปแบบการจดทะเบียนในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ลดการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรมฯ ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ผู้ประกอบการสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีพร้อมกัน

อ้างอิง : https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419658&fbclid=IwAR11v4U-5tUm5LXnyPVN20MqS4Ht5hXLzhcaRLqD_8CMLYycHhPem-iHRT0

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart