กรมบัญชีกลาง เร่งข้าราชการเกษียณปี’65 ยื่นขอบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

กรมบัญชีกลาง เร่งข้าราชการเกษียณปี’65 ยื่นขอบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

กรมบัญชีกลาง เร่งข้าราชการเกษียณปี’65 ยื่นขอบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

กรมบัญชีกลาง เร่งประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณฯ ปี 65 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6 วรรคสอง กำหนดให้กรณีข้าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ เป็นเวลา 8 เดือนก่อนวันครบเกษียณอายุ กรมบัญชีกลาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ก่อนวันครบเกษียณอายุ โดยสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด (ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานก่อนเกษียณอายุราชการ) หรือยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) หรือ ระบบ e-filing แทนการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญทางเอกสารสำหรับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้านั้น จะทำให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ระบบ e-filing ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องที่ทางราชการจ่ายให้ด้วยความชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายเงินบำนาญรายเดือนและรายปี พิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยตนเองได้อีกด้วย

อ้างอิง : กรมบัญชีกลาง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart