กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2567 จ่ายอะไรได้บ้าง?

กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2567 จ่ายอะไรได้บ้าง?

อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2567 ใช้จ่ายอะไรบ้าง

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงรายละเอียด โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่า ปี 2565 ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนมีนาคม 2567 จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้
วันที่ 1 มีนาคม 2567 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) มีรายละเอียด ดังนี้
• วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน
(สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตน 27 ม.ค. – 26 ก.พ. 2567 และเริ่มใช้สิทธิได้ 1 มี.ค. 2567 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง)
• วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2567)
• วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน (ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า MRT (สายสีน้ำเงิน/สีม่วง) BTS (สายสีเขียว/สีทอง/สีเหลือง/สีชมพู) ARL (Airport Rail Link/สายสีแดง) และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการวันที่ 11 -13 มีนาคม 2567)
• เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อัตรา 100 บาทต่อเดือน (มกราคม – มีนาคม 2567)
วันที่ 11- 13 มีนาคม 2567 เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ
• วันที่ 11 มีนาคม 2567 สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2495
• วันที่ 12 มีนาคม 2567 สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2495 – 31 ธันวาคม 2501
• วันที่ 13 มีนาคม 2567 สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2501 – 29 กุมภาพันธ์ 2507
ตรวจสอบจำนวนเงินตาม วันเดือนปีเกิด เดือนที่มีสิทธิ/จำนวนเงินที่ได้รับ
• เกิด ก่อน 1 ม.ค. 2507 ม.ค. – มี.ค. 67 /ได้รับเงิน 300 บาท
• เกิด ระหว่าง 1 – 31 ม.ค. 2507 ก.พ. – มี.ค. 67 /ได้รับเงิน 200 บาท
• เกิด ระหว่าง 1 – 29 ก.พ. 2507 มี.ค. 67 /ได้รับเงิน 100 บาท
ผู้มีสิทธิที่ได้ทำการยืนยันตัวตน (e-KYC) แล้ว ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 จะได้รับการโอนเงินผ่าน 2 ช่องทาง
1. บัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น ตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นสำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้) หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่นสำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป
ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้)
2. กรณีไม่มีบัญชีตาม (1) จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ โดยต้องผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2567
วันที่ 20 มีนาคม 2567 เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน
• สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน
• ต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่ 27 ม.ค. – 26 ก.พ. 2567 หากไม่ได้ยืนยันตัวตนในวันดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ
800 บาท)
สรุปภาพรวมการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
กรมบัญชีกลางรายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,656.08 ล้านบาท ได้แก่
• สวัสดิการพื้นฐานให้ต่อเนื่อง
1. ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค วงเงิน 4,006.43 ล้านบาท
2. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม วงเงิน 34.64 ล้านบาท
3. ค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ วงเงิน 140.43 ล้านบาท
4. รวมจำนวนเงิน 4,181.50 ล้านบาท
• สวัสดิการที่ให้ผ่านระบบพร้อมเพย์/บัญชีเงินฝากธนาคาร
1. มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 วงเงิน 252.93 ล้านบาท
• สวัสดิการที่จ่ายตรงผู้ให้บริการ จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า วงเงิน 198.65 ล้านบาท
2. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา วงเงิน 23.00 ล้านบาท
3. รวมจำนวนเงิน 221.65 ล้านบาท
ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ

 

Cr. https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/265626


สนใจวางแผนภาษี จัดทำบัญชีปรึกษาฟรี! โทร. 06437464720962895253

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart