รับแจ้งจด อย.

รับแจ้งจด อย.

คุณกำลังเปิดธุรกิจใหม่ แต่

ต้องปวดหัวกับแบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

ใช้เวลามากเกินไปใน

การขอใบอนุญาตต่างๆ ทำให้…

1. ธุรกิจต้องหยุดชะงัก ธุรกิจไม่เดินหน้าได้ ขาดโอกาสคว้าผลกำไร!!

2. ต้นทุนเสียโอกาสที่มองไม่เห็น กับเวลาที่สูญเสียไป ในการสร้างผลกำไรวันนี้!!

3. ขาดที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ ช่วยวางแผน ไม่ทันคู่แข่ง โดยแซงหน้า!!

4. ทำผิดกฏหมาย เสียค่าปรับอาญา ทำให้ขาดทุนโดยไม่จำเป็น!! 

ปรึกษาเรา แอคโปรแท็ค (AccProTax)

ดูแลแแทนคุณ เพื่อ
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ อย่างถูกต้อง

ก่อนธุจกิจคุณจะพลาดโอกาสสร้างผลกำไร สูญเสียโอกาส

โทรติดต่อเรา วันนี้!!

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก

รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

ลักษณะการจดแจ้ง อย. 

1. จดในนาม แบรนด์ สินค้า
ชื่อผู้ประกอบการเป็นชื่อเจ้าของ Lab แต่ชื่อแบรนด์ และชื่อเครื่องสำอางค์ เป็นของลูกค้า
ค่าบริการจดแจ้ง  1,500 บาท/ 1 สินค้า  (จ่ายครั้งเดียว  หากเลิกจ้างผลิต ไม่มีการถอดออก)

2. จดในนาม แบรนด์ สินค้า และผู้ประกอบการ
ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อ แบรนด์ และ ชื่อเครื่องสำอางค์ เป็นของลูกค้า
– ค่าบริการจดแจ้งผู้ประกอบการ  3,500 บาท (จ่ายครั้งเดียว  และชำระค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการปีละ 1000 บาท)
– ค่าบริการจดแจ้ง อย. สินค้า 1,500 บาท/ 1 สินค้า (จ่ายครั้งเดียว  หากเลิกจ้างผลิต ไม่มีการถอดออก)

เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ให้เตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้าดังนี้
กรณีเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
(หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเดิม) ต้องยื่นขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ และยื่นขอรหัสผู้ประกอบการ
ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะขอยื่นจดแจ้งสูตรได้

การยื่นขอให้กิจการประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ (สำหรับรายใหม่ หรือหนังสือมอบอำนาจเดิมหมดอายุ) มีดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจ (แบบ F-C2-31) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท — ทางสำนักงาน แอคโปรแท็ค (AccProTax) จะจัดส่งให้ทางอีเมล์
และกรอกข้อมูลให้ครบ (ถ้าไม่เข้าใจให้สอบถามทีมงานได้)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ หรือใบทะเบียนพาณิชย์
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาพาสปอร์ต – กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจทุกคน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
4. สำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ (หรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว – กรณีบุคคลต่างด้าวรับมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

กรณีไม่มีรหัสผู้ประกอบการ ให้เตรียมดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ภพ.20 กรณีเป็นนิติบุคคล) 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่สถานประกอบการตั้งอยู่ จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่เจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองเฉพาะหน้าแรก
5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ (กรณีเป็นนิติบุคคล) จำนวน 2 ฉบับ อายุไม่เกิน 6 เดือน
6. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
8. แผนที่ตั้งบริษัทหรือที่ทำการ – วาดด้วยปากกาในกระดาษ A4 ให้ระบุซอย ตำแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจน
9. แผนผังบริเวณปฏิบัติการ – ที่ผลิต/บรรจุ/เก็บสินค้า
10. สำเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรอง

กรณีมีรหัสผู้ประกอบการ ให้เตรียมดังนี้
1. สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่เจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองเฉพาะหน้าแรก จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่สถานประกอบการตั้งอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรอง

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax


ส่วนหนึ่งของผลงานดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แอคโปรแท็ค (AccProTax) ดูแล จนลูกค้าประทับใจในบริการ และยกนิ้วให้ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?

✓ การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
✓ ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
✓ ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart